Tram opnieuw stap dichterbij

by

De gemeenteraad van Groningen heeft vanavond enkele belangrijke stappen gezet naar de realisering van een tramnetwerk in de stad. Na een langdurige vergadering en een groot aantal moties stemde een groot deel van de raad in met de voorstellen van het College van B&W.

Zo heeft de raad ingestemd met de aanbestedingsmethode en het voorstel een begin te maken met de aanbestedingsprocedure. Dat houdt in dat het project openbaar wordt aanbesteed en consortia uit heel Europa zich kunnen aanmelden voor het project. De drie consortia die in deze kwalificatiefase worden geselecteerd mogen vervolgens een uitvoerig plan van aanpak uitwerken. Het consortium dat met het beste plan komt, mag het project uitvoeren.

Ook de Koppelingsvariant kon op brede steun rekenen in de raad. Dankzij de Koppelingsvariant kruisen beide tramlijnen elkaar op de Bloemsingel waardoor extra reismogelijkheden ontstaan. Verder heeft de raad ingestemd met het voorstel om tramlijn 2 te laten rijden over het Oosterhamriktracé. Het traject door de Vinkenstraat kon weliswaar op veel enthousiasme rekenen, maar viel af omdat dit tracé ongeveer €22,5 miljoen duurder is. Hierdoor zou het budget voor de aanleg van de tram worden overschreden.

Daarnaast heeft de raad gesproken over het reserveren van € 2,5 miljoen voor aanvullende investeringen in de stad in verband met de komst van de tram. Hierbij kan gedacht worden aan het verplaatsen van het fietspad naar de zuidzijde van het Zuiderdiep, ten westen van de Herestraat. De raad heeft ingestemd met de reservering van dit bedrag.

De mogelijke financiële tegenvaller waarover de raad vorige week is geïnformeerd heeft weliswaar tot zorgen geleid, maar de meeste fracties hebben er vertrouwen in dat dit probleem is weggewerkt in de volgende versie van de businesscase. Veel waardering was er voor de openheid over deze tegenvaller. Ook stemde het veel fracties tevreden dat goed is geluisterd naar hetgeen tijdens inspraakrondes naar voren is gekomen.

De voorstellen waar een grote meerderheid van de raad mee heeft ingestemd zijn te vinden op pagina 19 van het voorstel van het College van B&W. Dat voorstel is HIER te vinden (PDF).

Na deze behandeling in de Gemeenteraad staat nog niet definitief vast dat Groningen een Regiotram krijgt. Omdat de provincie Groningen een groot deel van de plannen meebetaalt zal ook Provinciale Staten met de plannen moeten instemmen. Verwacht wordt dat de Staten hierover in december 2010 een besluit nemen. Daarnaast kunnen eventuele financiële tegenvallers nog roet in het eten gooien, al ziet het er naar uit dat de plannen binnen het begrote budget van € 307,7 miljoen blijven. In ieder geval is de komst van de tram door het besluit van de Gemeenteraad een grote stap dichterbij gekomen.

Tags: , , , ,


%d bloggers liken dit: