Is er toekomst voor de tram in Groningen?

13-12-2018 by

Het is inmiddels 2018 en de gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Groningen heeft massaal op GroenLinks gestemd, die dus de komende vier jaar de show mogen runnen. Een van hun verkiezingsitem was: de tram terug op de agenda. Maar hoe realistisch is dat? Is er wel een toekomst voor een tram in Groningen?

Dat hangt van een aantal factoren af.

Ten eerste: is er geld? Een tramlijn aanleggen is duur. Het vorige project, twee tramlijnen, kostte € 287 miljoen (en dus niet € 500 miljoen), waarvan ongeveer € 80 miljoen moest worden opgehoest door de gemeente Groningen, € 80 miljoen door de Provincie Groningen, € 10 miljoen door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen en de rest kwam van het Rijk in de vorm van compensatiegelden voor de afgeblazen Zuiderzeelijn.
Maar dat was in 2012. Anno 2018 hangt het ervan af hoeveel budget de gemeente Groningen heeft voor een dergelijk project, en of er überhaupt wordt bijgesprongen door de Provincie, de Stuurgroep en/of het Rijk. Dit zal eerst duidelijk moeten worden voor er verder kan worden nagedacht.
En bovendien, stel dat er een plan wordt opgesteld. Er is gemiddeld vier jaar voor nodig voor er een spade in de grond gaat – hoe zit het dan met de prijzen die de bouwers rekenen? Zijn die nog wel van het niveau 2018, of zijn die inmiddels sterk gestegen?

Ten tweede: klopt het antwoord op de oorspronkelijke vraagstelling nog?
In 2006 was de vraagstelling: hoe kunnen we de binnenstad van Groningen het beste bereikbaar en aantrekkelijk maken? Het lijkt er niet op dat die vraagstelling veel is veranderd in de afgelopen jaren. Het beleid van de afgelopen jaren lijkt erop gericht te zijn de binnenstad meer tot een verblijfplaats te maken dan een winkelgebied. Daarmee is de bereikbaarheid een onverminderd belangrijk vraagstuk.
Maar is de RegioTram nog steeds het beste antwoord? Hoe liggen de criteria waarmee dat wordt bepaald inmiddels? Dat zal opnieuw moeten worden onderzocht. De technologie is voortgeschreden, de politieke verhoudingen zijn veranderd, de financiële situatie is anders, maar wellicht zijn er ook nieuwe inzichten. Is de auto nog wel zo onwenselijk, met de opkomst van elektrische auto’s, bijvoorbeeld? En hoe zit het met het beleid van shared space als je vrijliggende trambanen wilt aanleggen? Willen we nog steeds een RegioTram die de omliggende plaatsen met Groningen verbindt via het spoor, of past een smalsporig tramlijntje veel beter bij onze smalle, historische binnenstad? Allemaal vragen die meewegen bij het herformuleren van het beste antwoord.
Het is niet onrealistisch om te denken dat dat antwoord nog steeds een tram blijkt te zijn. Technologische ontwikkelingen zijn ook weer niet zodanig geweest dat een nieuw vervoersysteem de concurrentie zou kunnen aangaan. Vooral elektrische aandrijving is populair geworden en in Groningen rijden weer trolleybussen rond, maar die ontwikkelingen kunnen ook in trams worden ingezet en verder blijven de argumenten bus versus tram van kracht. De hoofdoverweging voor vertramming is nog steeds of er op de beoogde route genoeg passagiers zullen zijn, en dat is op buslijn 15 nu al het geval (het omslagpunt voor vertramming ligt op zo’n 15.000 reizigers per dag). Maar dat betekent niet onmiddellijk dat de RegioTram nog steeds de juiste tramsoort is. Wie weet is de situatie nu zodanig dat je beter voor een stadstram kunt gaan. Of een sneltram. Of misschien zelfs ondergronds, hoewel dat niet realistisch lijkt.
Het zal allemaal opnieuw onderzocht moeten worden. Het is dus geen kwestie van het plan RegioTram of Kolibri afstoffen, hoewel de uitkomst van het onderzoek nog steeds kan zijn om dat wel te doen.

Ten derde: gaat de politiek het wel volhouden? In 2012 zat het land in een financiële crisis en bleek de Groninger politiek niet standvastig genoeg om het project door te zetten. Wie zegt dat zo’n situatie zich over zes jaar niet weer voordoet?
En hoe zit het met het onderlinge vertrouwen en de lange termijn? Met het huidige kiezersgedrag en het lage vertrouwen in de overheid weet je maar nooit wie er over vier jaar de grootste is en wat die gaat doen. Voor hetzelfde geld wordt er dan weer keihard op de rem getrapt door de partij die dan weer de meeste zetels heeft. Je kunt daartegenin brengen dat politieke partijen weer wat meer een eigen smoel lijken te krijgen de laatste jaren, maar is dat genoeg?
En als we het toch over politiek hebben… durven we het nog wel aan in Nederland? De Uithoflijn in Utrecht is een betrekkelijk simpele tramlijn maar de aanleg ervan loopt financieel en bestuurlijk totaal uit de klauwen. De Noord-Zuidlijn, idem. Onze eigen Zuidelijke Ringweg dreigt dezelfde kant op te gaan. Het is natuurlijk wel zo dat er veel meer projecten binnen budget en zonder problemen worden opgeleverd dan dat er mislukken, maar mensen onthouden de mislukkingen en vergeten de successen. En de mensen zijn uiteindelijk wel degenen die kiezen. Gaat de politiek dat risico aan?

Kortom, het is geen kwestie van het project RegioTram weer van de plank te halen, af te stoffen en opnieuw te starten. Het is zaak eerst uit te zoeken of er geld is, of de gekozen oplossing nog wel de beste is, en of de politiek zichzelf sterk en volwassen genoeg acht om dit te kunnen bewerkstelligen.

Tot die tijd kan er feitelijk geen zinnig woord over worden gezegd.

Definitief geen tram in Groningen

29-10-2012 by

Op 29 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van Groningen definitief besloten af te zien van een tram in de stad Groningen. Het project wordt binnen een maand stopgezet. Daarvoor wordt nog wel overlegd met de provincie, die totaal gefaald heeft om in te grijpen, maar ook zonder hun goedkeuring is het verhaal RegioTram voorbij. De raad zegt nu op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem.

In een tramsysteem of vergelijkbaar vervoerssysteem kan deze vrijwel zeker niet meer gevonden worden. Qua geld wordt het alleen al een moeilijke opgave. Het stopzetten van het project gaat gepaard met het verlies van bijna de helft van het beschikbare budget. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat er voor 2020 een nieuw plan zover is als de RegioTram dat tot voor kort was. Na 2020 vervalt de voor dergelijke projecten noodzakelijke rijkssteun en Groningen heeft zeer slechte ervaringen met subsidieaanvragen voor openbaar vervoersystemen, zodat het onrealistisch is te verwachten dat na 2020 een tramplan op rijkssteun kan rekenen.

Naast het geld, is de reputatie van de gemeente te slecht geworden om een systeem van tramkwaliteit te kunnen laten slagen. Het vertrouwen tussen Stad en provincie/regio, die mede-investeerders zijn, heeft door deze eenzijdige actie een fikse deuk opgelopen. Ook de credibility van de gemeente Groningen als zakenpartner voor het bedrijfsleven is sterk verminderd. De lokale politiek heeft bewezen niet stabiel genoeg te zijn en op het moment suprême bovendien over onvoldoende doorzettingsvermogen te beschikken. Dat kan jarenlang meewegen bij de beslissing al dan niet op aanbestedingen in te schrijven. Een consortium heeft als handelspartner in eerste instantie de overheid – en die van Groningen heeft zich als onbetrouwbaar bewezen. Al deze zaken moeten vóór een nieuw project gerepareerd worden en dan is zeven jaar plotseling érg weinig tijd. Zeker omdat de komende anderhalf jaar qua politiek vrij beleidsarm worden en de steun onder de bevolking op z’n laagst is (wat normaal is in deze fase van een tramproject).

Geen tram, dus. Wat overblijft, zijn lapmiddelen. Groningen heeft nu geen andere keuze meer dan met bestaande middelen het beste ervan te maken. Misschien nog een busbaan hier, een busstrook daar, misschien nieuwe aandrijvingen (hybride bussen), maar geen rigoreuze aanpak van het openbaar vervoer.

Hiermee zit ook onze taak erop. Wij danken u voor de aandacht en alle steunbetuigingen. Deze site zal blijven bestaan als archief en als bibliotheek voor eventuele andere tramprojecten.

Vanuit Groningen, tot ziens!

Nieuwe wethouder Van Keulen sluit regiotram uit als alternatief

29-10-2012 by

De aankomende wethouder van verkeer Joost van Keulen wijst op voorhand een regiotram af als alternatief voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk. Dit blijkt uit het Prinsenhofakkoord (PDF) en uit de reacties op o.a. zijn weblog. Bij navraag of hij daarmee het project RegioTram bedoelde, of het OV-systeem regiotram, was hij duidelijk: “We gaan in de volle breedte met de partners in de regio naar de problematiek kijken. Daarbij is het systeem regiotram uitgesloten.” Het op voorhand uitsluiten van de regiotram is eigenlijk best merkwaardig, omdat de VVD het vorige college er juist van beschuldigde niet (genoeg) open te staan voor alternatieven…

Wat is nou ongewenst: de regiotram, of het plan RegioTram? En waarom?

De reden om de regiotram uit te sluiten, is volgens Van Keulen de beslissing van de gemeenteraad om niet door te gaan met het project. Ook die uitspraak wekt bij GroningerTram de nodige verbazing op. Het waren toch de kosten, niet de systeemkeuze, die het project de das om hebben gedaan? Het kan zijn dat Van Keulen hier namens de VVD sprak, omdat die altijd iets tegen de regiotram hebben gehad. Hun officiële standpunt was dat deze te groot was voor Groningen; de VVD wilde altijd al een kleinere variant van de tram. Overigens hebben ze dat standpunt nooit echt kunnen onderbouwen.
Lees de rest van dit artikel »

Tunnelvisie

24-10-2012 by

De informateur Johan Remkes heeft in de afgelopen week tweemaal een foute constatering gedaan over het project RegioTram. Eerst zei hij dat er geen alternatieven onderzocht waren voor de tram, daarna zei hij dat het college voor wat de tram betreft aan ‘tunnelvisie’ had geleden. In de raadsvergadering van 23 oktober 2012 zei hij: “De afgelopen anderhalf jaar werden alternatieven voor de RegioTram door het college voorzien van een ‘njet’. In andere beleidskwesties noemen wij dat ‘tunnelvisie’. Er is via één oplossingrichting naar een probleem gekeken. Aan het eind van die tunnel kom je dan in de problemen.”

Nou valt het niet van Remkes te verwachten dat hij in die korte tijd dat hij hier bezig is, alle ins en outs omtrent het tramproject kent. Wat dat betreft is de zekerheid waarmee hij deze stelling deponeert, merkwaardig. De uitspraak is waarschijnlijk gebaseerd op het standpunt van zijn lokale partijgenoten. De VVD beweert al jaren (onterecht) dat het college veel te gefixeerd is op de regiotram als systeemkeuze.

Er is echter geen enkele sprake geweest van tunnelvisie bij het college. Bij tunnelvisie (ook wel ‘oogkleppen’ genoemd) worden signalen, onderzoeken of conclusies genegeerd omdat het niet past bij het beoogde doel. Dit verwijt wordt het college al jaren gemaakt door de tegenstanders van de tram (inclusief de VVD), maar die hebben dat nooit fatsoenlijk kunnen onderbouwen en bewijzen. Integendeel, de beschikbare bewijzen ontkrachten juist het idee van tunnelvisie. De onderzochte alternatieven voor de tram, zoals het busknopenmodel, Plan B, de dubbelgelede bus en ook de door de VVD zo vurig gewenste(!) Translohr bandentram, tonen juist aan dat op basis van cijfers en feiten de regiotram de betere oplossing is. Het college streeft dus niet rechtlijnig en koppig z’n doel na zonder oog voor alternatieven. Het college heeft op basis van de beschikbare informatie, weloverwogen de beslissing genomen om door te gaan op de ingeslagen weg.

De tegenstanders beweren luidkeels dat het anders is en dat bijvoorbeeld Plan B wel degelijk goedkoper is, maar wie zich baseert op de beschikbare informatie, komt toch echt op andere conclusies uit. Dat tegenstanders die informatie negeren of met verdachtmakingen zwart proberen te maken, hoort vervolgens niet relevant te zijn.

Het toont maar weer eens aan dat beeldvorming de afgelopen weken de voorkeur heeft gekregen boven feiten en cijfers. Het project RegioTram is er al door gesneuveld. Het is voor Groningen niet te hopen dat het de trend wordt, want in deze crisistijd is er behoefte aan openheid, helderheid, eerlijkheid en verstand. Niet aan denkbeelden en drogredenen.

Mooie brief Provincie zal niets uithalen. Geld moet er komen

04-10-2012 by

Op 2 oktober stuurde Gedeputeerde Staten een gepeperde brief (PDF) naar de gemeenteraad van Groningen. De brief riep op alsnog de RegioTram op de begroting te zetten. In een lange uiteenzetting werden de voordelen van de RegioTram, de nadelen van de alternatieven en de gevolgen van het schrappen van het project toegelicht.

De brief is goed, uitgebreid, terzake, confronterend en nutteloos. De inhoud van de brief is de meeste Stadse raadsleden namelijk welbekend. Maar daar gaat het ook niet om. Het probleem is niet dat de tram een slecht idee is, het probleem is dat er volgens een meerderheid van de gemeenteraad te weinig geld voor is.

En dát signaal was de provincie weer welbekend. Al in mei van dit jaar gaf wethouder De Vries een niet mis te verstane boodschap aan de provincie: neem meer regie over het project. De boodschap werd overigens wel degelijk misverstaan, maar De Vries kwam er niet voor niets mee. De uitspraken over het budget en de begroting waren kraakhelder: “we gaan een financieel probleem krijgen en dat kan opgelost worden, maar we kunnen het niet zelf”. Of dat terecht was of niet, kan bediscussieerd worden. Velen vinden dat de tram gewoon op de begroting had gekund, maar hoe het ook zij: het mondde uit in de coup van vorige week. De gok was voor een aantal partijen, die inmiddels de meerderheid vormden, toch te groot.

Lees de rest van dit artikel »

Hoe Karins droom wreed werd verstoord

27-09-2012 by

Moeder Karin en vader Ton wonen, met hun 10 kinderen, al vele jaren in een oud en –inmiddels- veel te klein huis. Regelmatig lekt het dak, het tocht en de stookkosten zijn enorm. En hoewel de kinderen nu al met z’n tweeën of drieën een kamer moeten delen, is er een elfde kind op komst.

Al jaren hebben Karin en Ton gezocht naar een oplossing voor hun huisvestingprobleem. Na veel deskundigen te hebben geraadpleegd en alternatieven tegen elkaar te hebben afgewogen concluderen zij unaniem dat het laten bouwen van een nieuwe woning de beste oplossing is. Een mooi, modern en duurzaam huis dat groot genoeg is voor het hele gezin. Bovendien kan zo enorm op de stookkosten worden bespaard. Karin is dan ook al jaren intensief bezig om dit droomhuis voor elkaar te krijgen. Ze heeft een bouwkavel en een bouwvergunning geregeld, een architect een huis laten ontwerpen, en de bank zover gekregen om een hypotheek te verstrekken. Ook heeft ze enkele aannemers gevraagd om een offerte voor het te bouwen huis. Het is een spannende tijd, want deze week zullen de aannemers hun offertes indienen. Vrijwel niets staat hun droomhuis nog in de weg. Lees de rest van dit artikel »

Groningen is te klein voor een tram

27-09-2012 by

De gemeenteraad van Groningen heeft in meerderheid ingestemd met het opstellen van een nieuwe begroting zonder tram. Dat was de uitkomst van een lange avond waarin het college B&W uit elkaar viel en de tramplannen plotseling niet meer door een meerderheid van de raad werd gesteund. De tram is daarmee nog niet officieel van tafel, maar de kans op redding door de provincie is non-existent. Alleen een grote zak geld kan het project redden, maar daarvoor zal geen meerderheid in de Provinciale Staten zijn te vinden. In het zicht van de haven is de tram dus gestrand.

Gewoon omdat de SP en D’66 niet durfden. Een andere reden is er niet. Ze zagen de tram wel zitten als oplossing, maar durfden de financiële risico’s niet aan. Ook niet na alle praktijkvoorbeelden, berekeningen, verzekeringen en vooruitzichten. Ook niet ondanks dat het geld er al wás. Ook niet na het aanbod van de provincie om uitstel tot betaling te verlenen. Ze durfden niet en lieten zich verleiden door de tram-oppositie tot een ware machtsovername. Het politieke spel werd feilloos uitgespeeld, de twee wethouders die het meeste politieke gewicht droegen, ruimden het veld. Omdat zij wél durfden? Omdat zij de toekomst wél met vertrouwen konden bezien? Misschien omdat zij wél vertrouwden op het harde werk van een klein leger aan professionals? Het zal wel gissen blijven, net als de toekomst van de Groninger politiek.

Welke gevolgen dit heeft, kunt u lezen in het artikel “Regiotram: het is nu of nooit“. In het kort: er komt geen RegioTram en de kans dat er ooit nog een OV-plan van tramkwaliteit komt, is nihil. Dus ook geen stadstram, bandentram, geleide bus of spoor-naar-Zernike. Er gebeurt niets en daarom raakt Groningen de komende jaren voller dan ooit met auto’s, fietsen en bussen. Leefbaarheid, milieu, veiligheid en bereikbaarheid nemen af; de kosten om het OV en het wegennet te onderhouden nemen toe. Groningen zal financieel niet in staat zijn om dat te verhelpen. Dat is de realiteit en daartoe hebben de bestuurders van Groningen ons allen nu veroordeeld. We mogen het ermee doen.

Zo voegt Groningen zich bij Leiden, Nijmegen en Zwolle, die hun tramprojecten ook zagen sneuvelen (zij het dat geen van allen zo dichtbij is gekomen als Groningen). Maastricht en Utrecht zijn vooralsnog de enigen die doorgaan met hun tramprojecten.

Voor het aanleggen van een tramnet is durf, ambitie en vooruitstrevenheid nodig. Die was er in het begin wel, maar bleek op het moment suprême niet aanwezig. En zo krijgen de tegenstanders achteraf toch nog gelijk. Groningen is te klein voor een tram. Niet qua oppervlak, inwoners of reizigers, maar qua geest.

Het lijkt “nooit” te worden…

26-09-2012 by

Vanochtend hebben wethouders Schroor (D’66) en Visscher (SP) te kennen gegeven niet akkoord te kunnen gaan met een begroting waar de tram in zit. Dat betekent dat de raad nu in meerderheid tegen de tram is, aangezien de twee partijen samen 8 zetels hebben.

De wethouders (en de fracties) verklaarden de motie van juni, waarin werd gezegd dat de tram niet door kon gaan als de financiële situatie niet verbeterde, uit te willen voeren. Dat de provincie Groningen de gemeente uitstel verleent voor de RSP-betaling, bleek dus onvoldoende.

De provincie Groningen heeft het definitieve stopzetten van de spoorlijn naar Heerenveen nogmaals uitgesteld, om te voorkomen dat de Stad beslag kan leggen op de vrijvallende miljoenen voor de RegioTram. Dit geeft maar aan hoe groot de bereidheid is vanuit de provincie om de Stad te helpen. Of zij het project willen redden, zal nu moeten blijken.

Lees ook het artikel “RegioTram: het is nu of nooit

RegioTram: het is nu of nooit

23-09-2012 by

In de week van 24 september wordt er meer bekend over de begroting van de gemeente Groningen. De discussie over het al dan niet schrappen van de RegioTram, zodat het gereserveerde geld gebruikt kan worden om andere tekorten mee aan te vullen, zal dan weer in alle hevigheid losbarsten.

Eén ding staat voorop: het is nu of nooit met de tram. Als er een streep door de tram wordt gezet, dan is de kans nihil dat er ooit een tram (of vergelijkbaar voertuig) gaat rijden in Groningen. Het is niet waarschijnlijk dat er een nieuw tramplan kan worden opgesteld, goedgekeurd en aanbesteed vóór 2020. In dat jaar vervallen de RSP-gelden, de compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn. Voor tramplannen is Rijkssteun onmisbaar; Stad en Regio kunnen de tram niet zelf betalen. Het verleden heeft echter aangetoond dat Den Haag geen interesse heeft in financiële steun aan Noordelijke openbaar vervoersplannen. Bovendien betekent het vervallen van de compensatiegelden dat Den Haag zegt: sorry Groningen, maar je hebt je kans gehad.

Lees de rest van dit artikel »

Provincie schiet gemeente te hulp: RegioTram mogelijk gered

22-09-2012 by

Op zaterdag 22 september verscheen er een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden met de titel “Kans op breuk groter dan tram”. Verslaggever Richold Brandsma meldt in het artikel dat de provincie Groningen de gemeente financieel te hulp lijkt te zijn gekomen. De verslaggever wil desondanks benadrukken dat volgens hem het college eerder zal vallen dan dat de tram er komt. Wij zijn een andere mening toegedaan: dit zou kunnen betekenen dat de tram er definitief komt!

Hoe zit het precies? De provincie Groningen draagt het financiële beheer van de zogenaamde RSP-projecten. Dat zijn projecten waarvoor de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn worden gebruikt. De RegioTram is zo’n project. De gemeente Groningen draagt in totaal 80 miljoen Euro bij. De Provincie schijnt nu volgens de krant de gemeente vijf jaar uitstel te hebben verleend voor betaling van die bijdrage en dat geeft de gemeente financiëel heel wat lucht.
Lees de rest van dit artikel »